0%

مبل مخفی در یک کتاب

مبل مخفی در یک کتاب این مبل کتابی شامل برگه های کاغذی است که از داخل به شکل ساختار های شش ضلعی لانه زنبوری درکناریکدیگر قرارگرفته اند و هنگامی که کتاب باز می شود همانند یک کتاب معمولی می باشد. ... مطالعه مقاله